Missie

‘Samen met passie ontwikkelen’

Wij willen samen met leerlingen en ouders een schoolgemeenschap vormen waarin iedereen actief betrokken is en met plezier aan deelneemt. In de driehoek school-leerling-ouder en ook met externe partijen zoeken wij de samenwerking om te werken aan de ontwikkeling van passend en boeiend onderwijs op onze school en schoolomgeving.

Wij zijn vanuit ons hart en ziel als team en directie betrokken bij het ontwikkelen en leren van de leerlingen op onze school. Elke dag staan wij op om er te zijn voor onze leerlingen. Hierdoor is er een verbondenheid en bereidheid tot samenwerken op onze school.

Wij willen ons ontwikkelen in een professionele leergemeenschap waar wij samen leren en kennis delen. Wij willen elkaars kwaliteiten en talenten versterken en samen groeien in onderwijs.

Vanuit verwondering voor de wereld om zich heen en met oog voor de ander stimuleren wij onze leerlingen zich tot een stevige persoonlijkheid te ontwikkelen zodat zij vol vertrouwen en ontdekkend hun toekomst tegemoet durven te gaan.

Talenten stellen wij centraal: intellectuele, praktische, sociaal-emotionele en creatieve talenten.

Basisschool Veldzijde wil een bruisende school zijn, waar leerlingen stralen, ouders genieten en waar wij samen trots zijn op onze school! Laat de wereld zien wie je bent.

Visie op onderwijs

Basisschool Veldzijde maakt zich S.T.E.R.K. voor passend en boeiend onderwijs.’

Samenwerking

Samen kun je meer dan alleen. Wij vinden het belangrijk dat er goed wordt samengewerkt tussen leerlingen, ouders, team, buurt en externen. Vanuit een open houding en dialoog tussen alle geledingen. Voor onze houding, handelen en gedrag nemen wij verantwoordelijkheid. Wij willen graag de samenwerking aangaan met partners in de schoolnabije omgeving en dienstverlenende instanties rondom de leerling die willen bijdragen aan onze missie en visie. Wij willen laagdrempelig zijn.

Talent

Wij hebben oog voor de talenten van onze leerlingen en willen hun eigenheid op een positieve manier stimuleren. Wij willen onze leerlingen de ruimte geven te ontdekken wat hun passie en talenten zijn en hoe deze te ontwikkelen. Eigenaarschap voor eigen ontwikkeling en leren willen wij centraal stellen: intellectuele, praktische, sociaal-emotionele en creatieve talenten. Leerlingen mogen ervaren dat zij verschillend mogen en kunnen zijn. Zij zich leren afvragen: wie ben ik, wat wil ik leren en/of ontwikkelen?

Eenheid

Wij gaan uit van eenheid binnen onze schoolorganisatie waarbij wij ons richten op persoonlijk succes, welbevinden en geluk van onze leerlingen. Samengaan wij in dialoog over een gevarieerd en samenhangend onderwijsaanbod. Wij dragen zorg voor een gestructureerde leeromgeving die veilig en uitdagend is. Onze didactiek en wijze van lesgeven wordt op elkaar afgestemd om een doorgaande lijn te waarborgen. Wij werken thematisch en projectmatig waarbij wij streven naar verbinding tussen basis op orde vakken, wereld oriënterende vakken, creatieve vakken en ICT.

Respect

Onze goede en warme sfeer op school zorgt voor rust. Een rustige basisschool biedt voor veel leerlingen een veilige basisschool. Daar maken wij samen (school-leerling-ouder) duidelijke afspraken over. Wij gebruiken de Kanjertraining om leerlingen positief over zichzelf en over anderen te laten denken. Onze leerlingen leren om grenzen te stellen en verantwoordelijk te zijn voor wat zij doen. Dit doen wij met wederzijds respect voor elkaar. Juist in relatie met elkaar haal je het beste uit je zelf.

Kwaliteit

Wij werken continu aan het op orde hebben van onze basisvakken, taal, lezen en rekenen, de basiskwaliteit. Hiervoor werken wij handelings-en opbrengstgericht.

Wij bereiden onze leerlingen voor op kennis en vaardigheden die zij in de toekomst nodig zullen hebben. Wij bieden maatwerk zodat wij elke leerling tot leren brengen. Elke leerling zal vanuit onze basisschool die stap kunnen maken naar het vervolgonderwijs dat passend is voor het verdere leren voor zijn toekomst. Daarnaast streven wij bij de beeldende vormingsvakken en wereld oriënterende vakken naar kwaliteit. Vanuit een lerende cultuur willen wij werken aan een onderzoekende en ontwerpende cultuur waarbij aandacht is voor het (creatieve) proces met een kwalitatief resultaat.

Visie op ons pedagogisch klimaat

Wij willen dat kinderen, ouders en medewerkers zich welkom en gewaardeerd voelen. Dit laten wij zien door met een open houding met elkaar om te gaan, door elkaar te groeten, door ons in te leven in de ander, door te luisteren en door te genieten van en met elkaar.

Voor ons zijn hierin de uitgangspunten van het herstelrecht van belang waarbij uitgegaan wordt van ‘groen’ en ‘rood’ gedrag. Groen gedrag staat voor jou prettig voelen, rekening houden met jezelf en de anderen. Rood gedrag laat weinig ruimte voor de ander, gedrag dat narigheid oplevert voor jezelf voor een ander of voor de schoolomgeving. Aan de basis hiervan ligt de kernwaarde respect: respect voor jezelf, respect voor de ander en respect voor de omgeving. Wij willen een ‘groene ’school zijn waar leerlingen leren om van binnenuit om te gaan met zichzelf en van daaruit met de ander(en). Er is altijd de kans om te leren van rood gedrag en dit te veranderen in groen gedrag. Wij hechten hierbij aan de uitgangspunten van het herstelrecht: respect voor jezelf, respect voor de ander en respect voor de omgeving. Als team en ouders willen wij hierin het voorbeeld geven.

Zo willen en kunnen wij een ‘groene’ school zijn op basis van respect en vertrouwen, waar wij samen trots op zijn en ons ‘samen met passie ontwikkelen’.

Veiligheid

Informatie veiligheid op Veldzijde