Onderwijsondersteuning(zorg)structuur

Wij als basisschool Veldzijde zien het als een uitdaging om ons onderwijs zo in te richten dat elk kind zo goed mogelijk tot zijn/haar recht komt, ongeacht de verschillende leermogelijkheden van onze leerlingen.

Iedere leerling binnen basisschool Veldzijde verdient onze zorg. Wij werken volgens ‘de 1-zorgroute’. In de 1-zorgroute staat het handelingsgericht werken met groepsplannen vanuit het ontwikkelingsperspectief van elke leerling centraal. Er wordt in onderlinge afstemming de stappen en beslismomenten die cyclisch in de zorg aan leerlingen op groepsniveau, op schoolniveau en op het niveau van de bovenschoolse zorg in het samenwerkingsverband/regio gezet worden.

Het handelingsgericht werken is het kader van waaruit de leerlingbegeleiding gestalte krijgt. Met handelingsgericht werken beogen wij de kwaliteit van ons onderwijs en de begeleiding van al onze leerlingen te verbeteren. Handelingsgericht werken maakt adaptief onderwijs en doeltreffende leerlingbegeleiding concreet, zodat er effectief om gegaan kan worden met verschillen tussen leerlingen.

Op basis van observaties en toetsgegevens worden binnen elke groep en voor de vakken taal, lezen en rekenen groepsplannen opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd. De evaluatiegegevens worden meegenomen bij het opstellen van een nieuw groepsplan.
Na iedere groepsplanperiode vindt er een evaluatie plaats. Dit gebeurt in de vorm van een groepsbespreking waaraan de leerkrachten, de Intern Begeleider en de directie deelnemen. Tijdens de groepsbespreking wordt de groep doorgelicht en wordt ingezoomd op de successen en werkpunten van de afgelopen periode.

Leerlingen die onvoldoende geprofiteerd hebben van de aanpak uit het groepsplan komen terug in de individuele leerlingbespreking. Twee keer per jaar kan basisschool Veldzijde van de mogelijkheid gebruik maken om hier een orthopedagoog bij aan te laten sluiten. Ouders worden van te voren op de hoogte gebracht van de problematiek zodat hun mening en kennis meegenomen kan worden in de individuele leerlingbespreking. Tijdens deze bespreking wordt specifiek naar één leerling gekeken, de onderwijsbehoeften worden specifiek omschreven en er wordt gezocht naar een goed plan van aanpak voor de komende periode. Ouders worden na de leerlingbespreking op de hoogte gebracht van de besproken punten en gemaakte afspraken.

Download hieronder ons 2022-2023 onderwijsondersteuningsplan

De Intern Begeleider
De onderwijsondersteuning op Veldzijde wordt gecoördineerd door een intern begeleider: Gina Bode. De Intern begeleider speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van de 1-zorgroute, maar is ook betrokken bij alle leerlingen die specifieke onderwijsondersteuning nodig hebben.

De doorgaande lijn
De 1-zorgroute pleit voor een doorgaande lijn, waarbij de overdracht van de voorschoolse periode naar de schoolse periode en de overgang naar het voortgezet onderwijs een belangrijke rol speelt. Het is belangrijk dat elke leerling goed gevolgd wordt. Voordat de leerling bij ons op school komt, vindt daarom een gesprek plaats met de ouders aan de hand van een intakeformulier. Ook krijgt de school een overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf, mits ouders hiervoor toestemming geven. Aandachtspunten voor onderwijsondersteuning zouden hier al opgemerkt kunnen worden.
Eenmaal op school wordt de ontwikkeling van de leerling gevolgd en vastgelegd, door middel van observaties en het afnemen van toetsen. Bij de toetsen kan onderscheid gemaakt worden tussen methodetoetsen en methode-onafhankelijke toetsen: de Cito-toetsen. De Cito-toetsen worden ieder jaar gemaakt en zorgen voor een compleet beeld van de ontwikkeling van de leerling.

Plusgroep
Wij werken op onze basisschool met een plusgroep, zij heten de Ericagroep. In de Ericagroep krijgen de leerlingen een uitdagend en verrijkend onderwijsaanbod. De Ericagroep komt elke week bij elkaar in onze ontwikkelruimte en wordt begeleid door juf Gina.
In de Ericagroep staan denk- en samenwerkingsvaardigheden centraal. Leerlingen vanaf groep 5 kunnen zich aanmelden middels een motivatiebrief. Wij willen deze leerlingen een leeromgeving aanbieden waar zij:

  • ruimte en tijd krijgt om met plezier te leren leren en te leren denken
  • worden uitgedaagd met verdiepende en verbredende  leerstof
  • zich kunnen ontwikkelen met ontwikkelingsgelijke leeftijdsgenootjes
  • zich verder ontwikkelen in het onderzoekend en ontwerpend leren binnen verschillende vakken

De Plusgroep komt op één keer in de week op de donderdagmiddag bij elkaar in onze Ontwikkelruimte en wordt begeleid door juf Gina.

(Anti) Pestprotocol

Download hieronder ons (Anti) Pestprotocol

(Anti) Pestprotocol

Protocol Veiligheid

Download hieronder ons Veiligheidsprotocol

Protocol veiligheid Veldzijde

Bijlagen:

  • Ontruimingsplan
  • Procedure Meldcode
  • Protocol vermoeden huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel

Download hieronder het veiligheidsplan van SKOLO

Veiligheidsplan SKOLO

Protocol Advisering voortgezet onderwijs

Download hieronder ons protocol advisering VO

Protocol advisering VO

Protocollen Skolo:

Lerende netwerken binnen SKOLO 

Notitie extreme weersomstandigheden

SKOLO Integriteitscode