Medezeggenschapsraad (MR) basisschool Veldzijde

Maar wat doet de MR van Veldzijde nu zoal?

Veldzijde heeft, net als iedere andere basisschool, een medezeggenschapsraad, MR.
De MR bestaat uit ouders en personeelsleden. De MR van Veldzijde bestaat uit vijf personen. Deze zijn:

  • Mandy Bruinink (algemeen lid)
  • Kai Haveman (voorzitter)
  • Anouk Harleman (leerkracht en algemeen lid)
  • Teun Besselink(leerkracht en algemeen lid)

Wij praten met de directie over onder meer de begroting van Veldzijde. De MR praat ook mee als het gaat om beleidsplannen van de school, zodat wij op de hoogte zijn van het onderwijsbeleid. Wij kunnen dan een oordeel vormen van hoe Veldzijde ervoor staat. Ook geven wij het team en de directie (on)gevraagd advies op verschillende gebieden.

Als laatste heeft de MR instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van Veldzijde. Dat betekent dat deze doelstellingen alleen met instemming door de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd. Instemmingsrecht heeft de MR ook bij plannen voor bijvoorbeeld een fusie met een andere school en bij het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement.

Wij spelen dus een belangrijke rol binnen Veldzijde, maar uiteraard hebben wij u, als ouder/verzorger, daar continu bij nodig. Mocht u de behoefte voelen om op welke wijze dan ook een (positieve) bijdrage te leveren om zaken te verbeteren, dan horen wij dit natuurlijk graag ! De MR van Veldzijde is te bereiken op mrveldzijde@skolo.nl.  Daarnaast mag u natuurlijk ook de leden van de MR aanspreken of een vraag stellen. Schroom niet om van u te laten horen!

GMR
De basisscholen onder het bestuur van SKOLO hebben tevens een overkoepelende gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is gesprekspartner van het bestuur over bovenschoolse aangelegenheden. De GMR bestaat uit twee afgevaardigden van iedere MR van de afzonderlijke scholen. Iedere MR vaardigt een personeelslid en een ouder af. Vanuit onze MR is één ouder en één personeelslid vertegenwoordigd in de GMR.